ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਸਰੋਤ

ਅਸੀਂ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ GBT2Q ਸਹਾਇਤਾ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤਜਰਬੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤ ਸਿਰਫ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਫ੍ਰੈਂਚ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹਨ. ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰੋਤ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ([email protected]) ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਧੂ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਵਾਂਗੇ.

ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਸਰੋਤ

  • Alliance for South Asian AIDS Prevention (ASAAP, Toronto): 1-416-599-2727
  • Spectra Helpline (Toronto): www.spectrahelpline.org, 1- 905-459-7777
  • Punjabi Community Health Services (Toronto): http://pchs4u.com/, 1-905-677-0889

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਸਰੋਤ

ਫ੍ਰੈਂਚ ਵਿੱਚ ਸਰੋਤ

ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਸਰੋਤ
ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਸਰੋਤ
Check out Community-Based Research Centre. I just joined.